29/09/2013
Logo Kobe Storks Kobe Storks
Logo Nagoya Diamond Dolphins Nagoya Diamond Dolphins