06/11/2016
Logo Shanghai Sharks Shanghai Sharks
Logo Guangzhou Long Lions Guangzhou Long Lions