13/11/2016
Logo Shanghai Sharks Shanghai Sharks
Logo Shenzhen Aviators Shenzhen Aviators