11/01/2017
Logo Shanghai Sharks Shanghai Sharks
Logo Jilin Northeast Tigers Jilin Northeast Tigers