18/11/2016
Logo Liaoning Leopards Liaoning Leopards
Logo Shanghai Sharks Shanghai Sharks