20/01/2017
Logo Shanghai Sharks Shanghai Sharks
Logo Fujian SBS Xunxing Sturgeons Fujian SBS Xunxing Sturgeons