30/11/2016
Logo Shanghai Sharks Shanghai Sharks
Logo Xinjiang Flying Tigers Xinjiang Flying Tigers