24/02/2017
Logo Shenzhen Aviators Shenzhen Aviators
Logo Shanghai Sharks Shanghai Sharks