26/02/2017
Logo Shanghai Sharks Shanghai Sharks
Logo Shenzhen Aviators Shenzhen Aviators